VERWERKERSOVEREENKOMST MijnLogopedieDossier

 

Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die MijnLogopedieDossier, (hierna: Verwerker) uitvoert ten behoeve van een wederpartij aan wie zij diensten levert (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke) op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst (hierna: de Hoofdovereenkomst).

Gezamenlijk hierna ook te noemen “Partijen”,

 

Overwegen het volgende

 1. Verwerker stelt voor Verantwoordelijke IT-diensten beschikbaar, en verwerkt in dat kader (bijzondere) persoonsgegevens voor Verantwoordelijke;
 2. Verantwoordelijke is ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 aanhef en onder 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming aan te merken;
 3. Verwerker is ten aanzien van het voor Verantwoordelijke opslaan en verwerken van de persoonsgegevens als verwerker in de zin van artikel 4 aanhef en onder 8 AVG aan te merken;
 4. Partijen wensen – mede ter uitvoering van het bepaalde artikel 28, derde lid van de AVG – in deze overeenkomst een aantal voorwaarden vast te leggen die van toepassing zijn op hun relatie in verband met de verwerking van persoonsgegevens voor Verantwoordelijke.

 

En komen het volgende overeen:

 

Artikel 1.          Definities

 

 1. In deze Overeenkomst hebben de volgende met een hoofdletter geschreven termen de volgende betekenis:

 

AP:
de Autoriteit Persoonsgegevens;
AVG:
de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
Datalek:
een inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevensde tussen Verantwoordelijke en Verwerker gesloten overeenkomst, op grond waarvan Verwerker voor Verantwoordelijke Persoonsgegevens zal Verwerken;
Overeenkomst:
alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon als bedoeld in artikel 4 en onder 1 AVG;
Persoonsgegevens:
alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon als bedoeld in artikel 4 en onder 1 AVG;
Verwerken:
het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 aanhef en onder 2 AVG;
Verwerkersovereenkomst:
de onderhavige overeenkomst welke deel uitmaakt van de Overeenkomst;
Verwerking:
de verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker voor de Verantwoordelijke op basis van de Overeenkomst;

 

 1. De bepalingen uit de Overeenkomst zijn onverkort van toepassing op de Verwerkersovereenkomst. Ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens gaan de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst altijd voor.

 

Artikel 2. Verantwoordelijke voor en Verwerker van de gegevens

 

 1. Verwerker verwerkt in opdracht van de Verantwoordelijke Persoonsgegevens bij de uitvoering van de Overeenkomst. Op deze Verwerking zijn de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst van toepassing.
 2. De Verwerking heeft betrekking tot de volgende categorieën van betrokkenen:
 • De klanten en/of potentiele klanten van Verantwoordelijke
 • Kwetsbare personen, zoals kinderen ouderen of zwakbegaafde personen
 1. De verwerking vindt plaats voor de volgende doeleinden en betreft de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 

 1. Dienstverlening, klantenbeheer en/of financiële activiteiten

 

Doeleinden:                                Dienstverlening en logopedische behandelingen

Categorieën van

persoonsgegevens:                    Gewone persoonsgegevens, ras of etnische afkomst, gezondheid.

 

 1. Beveiliging en fraudebestrijding

 

Doeleinden:                                Identiteitsverificatie en Beveiliging van gegevens

Categorieën van

persoonsgegevens:                    Gewone persoonsgegevens, ras of etnische afkomst, gezondheid.

 

 1. Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens alleen ten behoeve van de in deze Verwerkersovereenkomst en/of de Overeenkomst genoemde activiteiten. Verwerker garandeert niet op enige andere wijze gebruik te maken van de Persoonsgegevens, tenzij de Verantwoordelijke daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegevens, of een wettelijke bepaling de Verwerker daartoe verplicht. In dat geval laat de Verwerker de Verantwoordelijke, voorafgaand aan de Verwerking, weten om welk wettelijk voorschrift het gaat, tenzij die wetgeving zich daartegen verzet.

 

Artikel 3. Algemene zorgplicht Verwerker

 

 1. Verwerker zorgt voor de naleving van deze Verwerkersovereenkomst en de wettelijke regels (zoals de AVG) die op Verwerker van toepassing zijn. Als Verantwoordelijke daarom vraagt, zal Verwerker Verantwoordelijke informeren over de acties en maatregelen die Verwerker heeft genomen in het kader van deze algemene zorgplicht van Verwerker.

 

Artikel 4. Technische en organisatorische voorzieningen

 

 1. Verwerker zal passende technische en organisatorische maatregelen (laten) nemen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige Verwerking. Verwerker moet er hierbij voor zorgdragen dat het beveiligingsniveau is afgestemd op de risico’s. Daarbij zal rekening worden gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.
 2. Verwerker zal in ieder geval maatregelen nemen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, tegen toevallig en opzettelijk verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang, dan wel tegen enige andere vorm van onrechtmatige Verwerking.
 3. Verwerker werkt volgens de meest recente versie van de NEN 7510 norm. Wanneer de huidige versie van deze norm ingetrokken wordt en een nieuwe versie van kracht wordt, zal Verwerker zo spoedig mogelijk aan de nieuwe norm voldoen. Indien nodig zal Verwerker zich opnieuw laten certificeren.
 4. Verwerker zal Verantwoordelijke helpen bij het nakomen van de beveiligingsverplichtingen die op Verantwoordelijke zelf rusten.
 5. Verwerker zal een document digitaal ter beschikking stellen waarin de technische en organisatorische maatregelen die Verwerker heeft genomen, staan vermeld. Dit document maakt deel uit van de Verwerkersovereenkomst en zal via de website van Verwerker te raadplegen zijn.

 

Artikel 5. Vertrouwelijkheid

 

 1. Verwerker zal al zijn medewerkers, die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, een geheimhoudingsverklaring – al dan niet voorvloeiend uit of opgenomen in de arbeidsovereenkomst met die medewerkers – laten tekenen waarin in ieder geval is opgenomen dat deze medewerkers geheimhouding moeten betrachten ten aanzien van de Persoonsgegevens. Verwerker neemt alle nodige maatregelen, zoals screening van medewerkers en beveiliging van gegevensdragers, om te garanderen dat deze geheimhoudingsplicht wordt nagekomen.

 

Artikel 6. Gegevensverwerking buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

 

 1. Verwerker zal de Persoonsgegevens niet buiten de EER verwerken.

 

Artikel 7. Subverwerkers

 

 1. Het is de Verwerker toegestaan om in het kader van deze Verwerkersovereenkomst en de Overeenkomst gebruik te maken van subverwerkers. Verwerker zal via de nieuwsbrief de Verantwoordelijke informeren over het laten verwerken van gegevens door een nieuwe subverwerker. De Verantwoordelijke kan binnen 14 dagen na bekendmaking schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij Verwerker. Verwerker zal op zijn website een lijst bijhouden met subverwerkers.
 2. Verwerker verplicht iedere subverwerker contractueel de geheimhoudingsverplichtingen, meldingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen na te leven met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens welke verplichtingen en maatregelen minimaal dienen te voldoen aan het bepaalde in deze Verwerkersovereenkomst.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 

 1. Verwerker is jegens Verantwoordelijke aansprakelijk voor alle schade en kosten in verband met een claim van een betrokkene, die het gevolg is van het feit dat Verwerker niet voldaan heeft aan tot Verwerker gerichte verplichtingen uit de AVG, of in strijd met rechtmatige instructies van Verantwoordelijke heeft gehandeld.

 

Artikel 9. Datalek

 

 1. Indien Verwerker kennis krijgt van een Datalek zal hij (i) Verantwoordelijke daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur nadat Verwerker op de hoogte is geraakt van het bestaan van het Datalek op de hoogte stellen en (ii) alle redelijke maatregelen nemen om (verdere) schending van de AVG te voorkomen en/of te beperken. Bij het nemen van de hiervoor genoemde maatregelen zal Verwerker zich onthouden van het nemen van maatregelen die onomkeerbaar zijn en/of een onderzoek naar de oorzaken van het Datalek ernstig belemmeren.
 2. Verwerker zal zijn medewerking verlenen aan Verantwoordelijke en Verantwoordelijke ondersteunen in het uitvoeren van zijn/haar wettelijke verplichtingen ten aanzien van het geconstateerde incident.
 3. Verwerker zal Verantwoordelijke ondersteunen bij de op Verantwoordelijke rustende meldplicht ten aanzien van de inbreuk met Persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) en/of de betrokkene, zoals bedoeld in artikel 33 lid 3 en 34 lid 1 AVG. Verwerker zal zich onthouden van het zelfstandig verrichten van een melding van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens bij de AP en/of de betrokkene.

 

Artikel 10. Bijstand aan Verantwoordelijke

 

 1. Onder de AVG heeft de betrokkene een aantal rechten, waaronder het recht op inzage (art. 15 AVG ), rectificatie ( art. 16 AVG), gegevenswissing (art. 17 AVG), beperking (art. 18 AVG), overdraagbaarheid (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 en 22 AVG). Verantwoordelijke moet verzoeken om uitoefening van die rechten beantwoorden en Verwerker zal Verantwoordelijke daar voor zover rederlijkwijs mogelijk bij ondersteunen. Zo zal Verwerker een klacht of verzoek van een betrokkene zo snel mogelijk doorsturen naar Verantwoordelijke.
 2. Verwerker zal Verantwoordelijke, voor zover redelijkerwijs mogelijk, ondersteunen bij het nakomen van zijn/haar plicht onder de AVG om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (art. 35 en 36 AVG) uit te voeren.
 3. Verwerker zal de Verantwoordelijke alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om aan te tonen dat Verwerker voldoet aan zijn/haar verplichting onder de AVG. Voorts zal Verwerker op verzoek van Verantwoordelijke audits, waaronder inspecties, door Verantwoordelijke of een door Verantwoordelijke gemachtigde partij mogelijk maken en eraan bijdragen.

 

Artikel 11. Beëindiging & Varia

 

 1. Ten aanzien van beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst, gelden de specifieke bepalingen uit de Overeenkomst. Onverminderd de specifieke bepalingen uit de Overeenkomst, zal de Verwerker op eerste verzoek van de Verantwoordelijke alle Persoonsgegevens wissen of deze aan hem terugbezorgen, en bestaande kopieën verwijderen, tenzij Verwerker wettelijk verplicht is de Persoonsgegevens op te slaan.
 2. Verantwoordelijke zal Verwerker adequaat informeren over (wettelijke) bewaartermijnen die van toepassing zijn op de Verwerking van Persoonsgegevens voor Verwerker. Verwerker zal de persoonsgegevens niet langer Verwerken dan overeenkomstig deze bewaartermijnen.
 3. De verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging te overleven, blijven ook na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst van kracht.