PRIVACY STATEMENT MijnLogopedieDossier

Inleiding

MijnLogopedieDossier neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met support@mijnld.nl.

Wie is MijnLogopedieDossier?

MijnLogopedieDossier is de besloten vennootschap Digital Partner B.V., kantoorhoudende te (5708 HN) Helmond aan Steenovenweg 5.

MijnLogopedieDossier is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonlijke persoonsgegevens door MijnLogopedieDossier de verwerkingsverantwoordelijke.

MijnLogopedieDossier heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Dhr. Jager bereiken via support@mijnld.nl.

Hoe gebruikt MijnLogopedieDossier jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor MijnLogopedieDossier persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens MijnLogopedieDossier voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door MijnLogopedieDossier worden bewaard.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: Naam, E-mailadres, Accountnummer, Telefoonnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Klantnummer, Telefoonnummer, E-mailadres
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Gebruikers ID, Telefoonnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Dienstverlening
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw gegevens?

MijnLogopedieDossier heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat MijnLogopedieDossier gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: logopedisten, andere klanten.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij MijnLogopedieDossier over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.
Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij MijnLogopedieDossier. Je kunt verzoeken dat MijnLogopedieDossier je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van MijnLogopedieDossier de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van MijnLogopedieDossier of een derde plaatsvindt, heb je het recht op bezwaar te maken tegen die verwerking.

Toestemming intrekken
Telkens wanneer de grondslag voor een gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat MijnLogopedieDossier je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door MijnLogopedieDossier
Een verzoek kan verstuurd worden naar support@mijnld.nl. MijnLogopedieDossier zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat MijnLogopedieDossier een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien MijnLogopedieDossier je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
– Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en MijnLogopedieDossier

Het kan zijn dat MijnLogopedieDossier verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde land of internationale organisatie

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan een MijnLogopedieDossier gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal MijnLogopedieDossier gebruik maken van het Privacy Shield of the EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal MijnLogopedieDossier aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te geven. Deze toestemming kun je ten allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt MijnLogopedieDossier ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij je bezoek aan een website worden meegestuurd aan jouw browser en daarna op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de Website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop MijnLogopedieDossier je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar support@mijnld.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop MijnLogopedieDossier jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar support@mijnld.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming in Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.